Bài tập thì quá khứ đơn lớp 8

  -  

Chúng ta thường xuyên tập trung khá nhiều vào kim chỉ nan nhưng mà gạt bỏ vấn đề thực hành thực tế trong số bài tập. Chính chính vì thế, vào bài học kinh nghiệm lúc này không những nhắc lại những kiến thức và kỹ năng tương quan mang lại thì quá khứ solo mà các dạng bài tập giữa trung tâm liên quan cho thì này được đào sâu hơn. Hi vọng các bạn hoàn thành các bài tập về thì thừa khứ đọng đơn với kiểm soát lại giải đáp ngay phía dưới nhé!

*

Bài tập về thì quá solo cùng lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì vượt khđọng đối kháng áp dụng nhằm diễn đạt một hành vi, vụ việc xẩy ra vào thừa khứ đọng và sẽ ngừng tức thì tại thời điểm đó vào vượt khứ, không hề liên quan gì đến hiện thời.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 8

– Thì quá khứ dùng để biểu đạt sự thật đúng về vượt khứ.

– Thì quá khứ dùng làm chỉ hành động chen ngang, cách quãng.

– Thì quá khứ đọng hay dùng để kể cthị xã hoặc viết truyện.

B. Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ solo.

 Thì thừa khứ solo dễ dàng và đơn giản với có không ít dấu hiệu phân biệt lúc vào câu gồm những từ bỏ sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời gian

– in + time (vào vượt khứ)

– When, S + was/were

– From … to lớn …

C. Cấu trúc của thì thừa khđọng đơn.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu lấp định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển các hễ từ sau sang dạng bất phép tắc sinh sống thì quá khứ.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: bài tập phân tách động tự làm việc thì quá khứ đọng solo.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ khổng lồ Korea lớn see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken và some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to lớn bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minc (arrive) ________ late & (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

Xem thêm: Tư Tưởng Vượt Thời Đại Trong ‘ Khuyến Học (Tái Bản 2014), Khuyến Học (Tái Bản 2014)

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minch & Tony _________ (see) dolphins and turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives bachồng.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new xanh máy tính 6 years ago?

18. Her frikết thúc ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his frikết thúc last year.

20. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: Bài tập điền từ bỏ với chia đụng trường đoản cú vào những câu.

Complain Buy Spkết thúc Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ to lớn us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ lớn give up smoking 4 months ago.

3. Last week, Nam ______ a new oto. Now it belongs to someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: những bài tập tìm và sửa lỗi không đúng.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France và moved to lớn a small village.

Xem thêm: Các Loại Câu Hỏi Phủ Định Trong Tiếng Anh : Câu Hỏi Đuôi, Câu Hỏi Yes

3. 3. Before Jyên ổn rings at his door, she had been looking for a parking space for about five sầu minutes.