Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Lớp 8

  -  

Chúng ta thường tập trung khá nhiều vào lý thuyết mà quên đi việc thực hành trong các bài tập. Chính vì thế, trong bài học hôm nay không chỉ nhắc lại các kiến thức liên quan đến thì quá khứ đơn mà các dạng bài tập trọng tâm liên quan đến thì này được đào sâu hơn. Hi vọng các bạn hoàn thành các bài tập về thì quá khứ đơn và kiểm tra lại đáp án ngay phía dưới nhé!

*

Bài tập về thì quá đơn và lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì quá khứ đơn sử dụng nhằm diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc ngay tại thời điểm đó trong quá khứ, không còn liên quan gì đến hiện tại.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 8

– Thì quá khứ dùng để diễn tả sự thật đúng về quá khứ.

– Thì quá khứ dùng để chỉ hành động chen ngang, gián đoạn.

– Thì quá khứ thường dùng để kể chuyện hoặc viết truyện.

B. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn.

 Thì quá khứ đơn đơn giản và có nhiều dấu hiệu nhận biết khi trong câu có các từ sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời gian

– in + time (trong quá khứ)

– When, S + was/were

– From … to …

C. Cấu trúc của thì quá khứ đơn.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu phủ định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển các động từ sau sang dạng bất quy tắc ở thì quá khứ.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: Bài tập chia động từ ở thì quá khứ đơn.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ to Korea to see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken and some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minh (arrive) ________ late and (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

Xem thêm: Tư Tưởng Vượt Thời Đại Trong ‘ Khuyến Học (Tái Bản 2014), Khuyến Học (Tái Bản 2014)

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minh and Tony _________ (see) dolphins and turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives back.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new blue laptop 6 years ago?

18. Her friend ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his friend last year.

20. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: Bài tập điền từ và chia động từ vào các câu.

Complain Buy Spend Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ to us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ to give up smoking 4 months ago.

3. Last week, Nam ______ a new car. Now it belongs to someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: Bài tập tìm và sửa lỗi sai.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France and moved to a small village.

Xem thêm: Các Loại Câu Hỏi Phủ Định Trong Tiếng Anh : Câu Hỏi Đuôi, Câu Hỏi Yes

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.