BÀI TẬP SO TOO EITHER NEITHER CÓ ĐÁP ÁN

  -  
Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://vanphongphamsg.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập so too either neither có đáp án

neither either so, too, Neither nor, Bài tập so, too, either, neither Violet, bài tập either...or, neither nor, Either or, Bài tập either, neither, cách dùng too, so, either, neither lớp 7, Bài tập với so -- too -- either, neither, Bài tập trắc nghiệm so, too, either, neither.


Xem thêm: Cara Penggunaan Would You Like + Gì, Cara Penggunaan Would You Like

*
tiếng anh, ôn tiếng anh online, trắc nghiệm tiếng anh online


Xem thêm: Ghi Chép Về Dương Thu Hương,1990, Nhà Văn Dương Thu Hương

neither either so, too, Neither nor, Bài tập so, too, either, neither Violet, bài tập either...or, neither nor, Either or, Bài tập either, neither, cách dùng too, so, either, neither lớp 7, Bài tập với so -- too -- either, neither, Bài tập trắc nghiệm so, too, either, neither, cách dùng too so, either, neither lớp 7 violet, Either, neither so too exercises, Bài tập too so có đáp án, Bài tập về Either và Neither có đáp án violet, Lý thuyết so too either/Neither lớp 7, Bài tập câu đồng tình violet

Chủ đề 12. Neither, Either trong Tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Định nghĩa“Neither”:không cái này cũng không cái kia, ngoài ra nó được xem như là dạng phủ định của “both” và kết hợp với một động từ số ít ở dạng khẳng định. “Either”:hoặc cái này hoặc cái kia. “Either” được dùng với động từ ở dạng số ít dạng khẳng định và thường áp dụng cho dạng câu hỏi và câu phủ định. 2. Vị trí trong câu- “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định. - “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Hơn nữa, khi dùng “Neither” cần lưu ý vì từ này đã mang nghĩa phủ định nên trợ động từ đứng sau không ở dạng phủ định. Ví dụ: Jack doesn't study there, and Laura doesn't either. Jack doesn't study there, and neither does Laura. 3. Phân biệt Neither và Either*“Either” kết hợp trợ động từ thể phủ định (do not/does not/did not). “Neither” kết hợp với động từ thể khẳng định (do/does/did). Ex: They didn’t go picnic last weekend, and she didn’t either. = They didn’t go picnic last weekend, and neither did she. (Cuối tuần trước họ không đi dã ngoại và cô ấy cũng thế. )*“Either” nằm cuối của câu và sau trợ động từ thể phủ định“Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Ví dụ: A: She doesn’t like playing sports. (Cô ấy không thích chơi thể thao. ) B: Neither do I. (Tôi cũng không). Chúng ta cũng có thể nói “Me neither”4. Cách dùng*Neither:- Cấu trúcNeither + Danh từ số ít (Singular noun)Ở cấu trúc này “neither” đóng vai trò là một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun). Ex: Neither student do homework. (Không một học sinh nào làm bài tập về nhà. )- Cấu trúc:Neither of + determiner + plural nouns (Danh từ số nhiều)“neither of” trước các từ xác định (determiners): a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số nhiều (plural nouns). Ex: Neither of students wanted to fail in this exams. (Không một học sinh nào muốn rớt kì kiểm tra này. )- Cấu trúc:Neither of + Object pronounEx: Neither of us want to lose this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thua trong trận bóng đá này. )-Dùng “Neither” trong câu trả lời ngắn“Neither”xuất hiện ở câu trả lời ngắn khi một người nói phủ định một điều gì và bạn đồng ý với họ. Ex: A: I don’t want to play that game. It’s boring. (A: Tôi không muốn chơi game đó. Nó chán lắm. )B: Neither do I. (B: Tôi cũng vậy)*Either:- Cấu trúc:Either + Danh từ số ít (Singular noun)“either” được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun)Ex: I don’t like eating seafood so I don’t want to go to either restaurant. - Cấu trúc:Either of + determiner + Danh từ số nhiều (plural nouns)“either of” trước các từ xác định (determiner) và danh từ số nhiều (plural nouns). Ex: Either of the players will win this football match. (Một trong hai đối thủ sẽ thắng trận bóng này. )- Cấu trúc:Either of + Object pronounEx: Do either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút cho tôi mượn được không?)-Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn“either” thường được đặt ở cuối một câu phủ định và chỉ sự đồng ý với sự phủ định mà người nói đề cập tới. Ở đây “either” đồng nghĩa với “too” và “also” tuy nhiên too” và “also” được dùng trong câu khẳng định. Ex: A: I am not upset with his failure. (A: Tôi không thất vọng với thất bại của anh ấy. )B: I am not either. (B: Tôi cũng không. )5. Cấu trúc “Either. . or” và “ Neither… nor”Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …Ex:- Neither Laura nor her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và bạn cùng lớp không dự định đi đến London. )- Either Laura or her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura hay và các bạn của cô ấy đến London. )

Chủ đề 12. Neither, Either trong Tiếng Anh

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Choose the best answer1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today. A. is B. are C. were2. … I or my mother am a doctor. A. Neither B. Either C. Not3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …A. too B. neither C. either4. Jane should prepare for the exams and … should you. A. either B. neither C. so5. I don’t like listening to music, …A. either B. too C. neither6. A: “They don’t think he told jokes. ” - B: “…”A. Neither do I. B. So do I C. Me, too. 8. A: “My sister likes listening to music so much. ” - B: “…”A. So am I. B. I do, too. C. Neither do I. 8. A: “I can’t go there. ” - B: “…”A. So can I. B. Neither can I. C. I don’t, either. 9. A: “She’s good at cooking. ” - B: “…”A. So am I. B. So do I. C. Neither am I. 10. A: “You don’t do your homework. ” - B: “…”A. You do, either. B. You don’t, either. C. Neither don’t you. Hướng dẫn giải:1. B2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. A10. BTask 2. Find the mistake and correct it1. You don’t like playing games, and neither don’t I. 2. My father doesn’t cook well, and my sister doesn’t neither. 3. I don’t know how to get there, and neither does he. Hướng dẫn giải:1. don’t ⇒ do2. doesn’t neither ⇒ doesn’t, either3. does ⇒ canTask 3. Điền vào chỗ trống "either, neither, so,too" với các trợ động từ thích hợp1. We should do our homework now and they ____2. The pineapples aren't ripe and _____ bananas. 3. Peter can sing and dance well, and ____ his brother. 4. My father doesn't drink coffee and my uncle _____5. Hoa likes carrots, and her sister _____6. My parents do exercises every morning and I ______7. Milk is good for your health and ______ fruit juice. 8. These boys like playing football and ____ those boys. Hướng dẫn giải:1. should, too. 2. neither are3. so can4. doesn't, either5. does, too6. do,too7. so is8. so doTask 4. Điền vào chỗ trống "either, neither, so,too" với các trợ động từ thích hợp1. I don't feel cold in the winter and _____ he. 2. Lan didn't go to the concert last night and _____ I. 3. Peter doesn't have homework today and _____ I. 4. Mai will go to Ha Noi next week and ____ Hoa. 5. He is planting some trees and I _____. 6. Mr Nam doesn't like to eat fish and ______ his wife. 7. Trang came to the party last night and ____ her friends. Hướng dẫn giải:1. neither does2. neither did3. neither do4. so will5. am, too6. neither does7. so didTask 5. Viết lại các câu sau với nghĩa tương đương1. Jane doesn't like cats. I don't like cats either. ⇒ Neither2. Lisa and play badminton very well. I can, too. ⇒ Both3. We could have lunch at home. We could also go out to eat. (either)⇒4. She doesn't like hip hop or heavy mental music. (neither)⇒5. We can go to the cinema on Sunday. We can also go there on Saturday. ( Both)⇒6. I'm going to buy one of these shirts. One is red, the other is blue . (either)⇒Hướng dẫn giải:1. Neither Jane nor I like cats. 2. Both Lisa and I can play badminton well. 3. We could either have lunch at home or go out to eat. 4. She doesn't like neither hip hop nor heavy mental music. 5. We can go to the cinema on both Saturday and Sunday. 6. I'm going to buy either the red shirt or the blue shirt. Task 6. Write sentences with both . . . and . . . /neither . . . nor . . . /either . . . or . . . 1. Chris was late. So was Pat. Both Chris and Pat were late. 2. He didn't write and he didn't phone. He neither wrote nor phoned. 3. Joe is on holiday and so is Sam. . . . . . . . . . . 4. Joe hasn't got a car. Sam hasn't got one either. . . . . . . . . . . 5. Brian doesn't watch TV and he doesn't read newspaper. . . . . . . . . . . 6. It was a boring film. It was long too. The film . . . . . . . . . . 7. Is that man's name Richard? Or is it Robert? It's one of the two. That man's name . . . . . . . . . . 8. I haven't got time to go on holiday. And I haven't got the money. I've got . . . . . . . . . . 9. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer. We. . . . . . . . . . Hướng dẫn giải:3. Both Joe and Sam are on holiday. 4. Neither Joe nor Sam has got a car. 5. Brian neither watches TV nor reads newspapers. 6. The film was both boring and long. 7. That man's name is either Richard or Robert. 8. I've got neither the time nor the money to go on holiday. 9. We can leave either today or tomorrow. Task 7. Complete the sentences with neither/either/none/any. 1. We tried a lot of hotels but none of them had any rooms. 2. I took two books with me on holiday, but I didn't read . . . . of them. 3. I took five books with me on holiday but I didn't read . . . . of them. 4. There are a few shops at the end of the street, but . . . . of them sells newspaper. 5. You can phone me at . . . . time during the evening. I'm always at home. 6. I can meet you next Monday or Friday. Would . . . . of those days be convenient for you?7. John and I couldn't get into the house because . . . . of us had a key. Hướng dẫn giải:2. either3. any4. none5. any6. either7. neitherTask 8. Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary. 1. Both my parents are from London. 2. To get to the town centre, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. You can go . . . . way. 3. I tried twice to phone George but . . . . times he was out. 4. . . . . Tom's parents is English. His father is Polish and his mother is Italian. 5. I saw an accident this morning. One car drove into the break of another. Fortunately . . . . driver was injured but . . . . cars were bdly damaged. 6. I've got two sisters and a brother. My brother is working but . . . . my sisters are still at school. Hướng dẫn giải:2. either3. both4. Neither of5. neither driver. both. /both the……. /both of the cars6. both /both ofTask 9. Complete the sentences with both/neither/either. 1. "Do you want tea or coffee?" "Either. I really don't mind. "2. "What day is it today – the 18th or the 19 th ?" " . . . . . It is the 20th. "3. A: Where did you go for your holidays – Scotland or Ireland. B: We went to . . . . . A week in Scotland and a week in Ireland. 4. "Where shall I phone, in the morning or afternoon?" " . . . . . I'll be in all day. "5. "Where is Liz? Is she at work or at home?" " . . . . . She's away on holiday. "Hướng dẫn giải:2. Neither3. both4. Either5. NeitherTask 10. Fill in the blanks with “too” or “either” to complete sentences. 1. My mother likes listening to country music, and I do . . . . . . . 2. I didn't watch the concert live on TV last night, and my wife didn't . . . . . . . 3. Peter plays the piano well, and Jim does . . . . . . . 4. My father doesn't like so much noise, and my mother doesn't . . . . . . 5. They were the members of that music club, and I was . . . . . . Hướng dẫn giải:1. too2. either3. too4. either5. too