Bài Tập Quá Khứ Đơn

  -  

Các em còn nhớ trong bài học kinh nghiệm trước cô đã share tới các em tổng thể về kiến thức của thì vượt khứ đối chọi phải ko nào?

Để học lại loài kiến thức triết lý của thì bây giờ đơn chúng ta hãy coi =>> Thì thừa khứ đơn (Past Simple) - cục bộ kiến thức về thì thừa khứ đơn cần biết. Bạn nào nắm vững kiến thức lý thuyết rồi thì giờ sẽ là thời khắc để luyện tập một số trong những bài tập thì vượt khứ đơn nâng cấp có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc sinh hoạt thì thừa khứ đối chọi để xong câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter to kill Snow white but he couldn’t vì chưng it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, và she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs và took care of them & they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow white was still alive. She (change) 9.............herself into a witch và (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. Lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman và tempted Snow White lớn eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be) 14.............married & lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải ham mê đáp án: Đoạn văn biểu hiện các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ cùng đã kết thúc

=> Chia tất cả đáp án làm việc thì bây giờ đơn

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng rộng Die): Qua đời

8

told

Sự khác hoàn toàn giữa Evil với Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, bài toán xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): nữ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: giết hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi về sau = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc các gì Laure nói tới một ngày thao tác làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock and have a big breakfast. I walk khổng lồ work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t vày yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Khổng lồ get khổng lồ work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

Bài 2: phân tách động từ vào ngoặc đến đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was open and a bird ..... Into the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time lớn phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: xong xuôi đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ khổng lồ the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins lớn find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets lớn make them." 

6. The waitress (tell)______ us lớn come back in two hours. 

7. My client and I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 và (have) ______ breakfast at 6.30.

Xem thêm: Ghi Số Điện Thoại Trong Excel Mà Bạn Cần Biết!, Cách Thêm Số 0 Vào Số Điện Thoại Trong Excel

16. I _____ at trang chủ all weekend. ( stay) 17. Angela ______ to the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan and Mai _______ sharks, dolphins & turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ lớn Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết kỳ lạ câu sau, phân chia động từ làm việc thì quá khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: thực hiện từ trong ngoặc cho đúng thì và hãy vấn đáp những thắc mắc dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, nam giới (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, & then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái nam (eat)............ A bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, & (go)............ Khổng lồ his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) khổng lồ his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him khổng lồ the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back home at 9. 30. Nam giới (go)................... Khổng lồ bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did phái mạnh get up? ..............................................................................

3. What did he bởi vì after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Toán 7 Bài 3: Biểu Đồ Đoạn Thẳng Là Gì, Toán Lớp 7 Biểu Đồ Đoạn Thằng

6. What time did phái mạnh go to lớn bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked khổng lồ work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got trang chủ

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went lớn bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

 

Bài 3:

Yesterday, I went khổng lồ the restaurant with a client.We drove around the parking lot for 20 mins to find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets khổng lồ make them."The waitress told us to come back in two hours.My client và I slowly walked back to lớn the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.