BÀI TẬP PHÉP QUAY

  -  

Bài viết trình bày triết lý và khuyên bảo giải những dạng toán phép con quay trong chương trình Hình học 11 chương 1. Kiến thức và kỹ năng và các ví dụ trong nội dung bài viết được xem thêm từ các tài liệu phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng xuất bạn dạng trên vanphongphamsg.vn.

Bạn đang xem: Bài tập phép quay

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM1. Định nghĩa phép quay• cho điểm $O$ và góc lượng giác $alpha $. Phép trở nên hình trở nên $O$ thành bao gồm nó và thay đổi mỗi điểm $M$ không giống $O$ thành điểm $M’$ sao cho $OM’=OM$ với góc lượng giác $left( OM;OM’ ight)=alpha $ được call là phép quay trọng tâm $O$, $alpha $ được hotline là góc quay.• Phép quay trung tâm $O$ góc tảo $alpha $ được kí hiệu là $Q_left( O;alpha ight)$.

*

• dìm xét:+ Khi $alpha = 2kpi $, $k in Z$ thì $Q_left( O;alpha ight)$ là phép đồng nhất.+ Khi $alpha = left( 2k + 1 ight)pi $, $k in Z$ thì $Q_left( O;alpha ight)$ là phép đối xứng tâm $O.$2. Biểu thức tọa độ của phép quay• Trong phương diện phẳng $Oxy$, trả sử $Mleft( x;y ight)$ cùng $M’left( x’;y’ ight)=Q_left( O,alpha ight)left( M ight)$ thì $left{ eginarraylx’ = xcos alpha – ysin alpha \y’ = xsin alpha + ycos alphaendarray ight.$• Trong khía cạnh phẳng $Oxy$, đưa sử $Mleft( x;y ight)$, $Ileft( a;b ight)$ với $M’left( x’;y’ ight)=Q_left( I,alpha ight)left( M ight)$ thì $left{ eginarraylx’ = a + left( x – a ight)cos alpha – left( y – b ight)sin alpha \y’ = b + left( x – a ight)sin alpha + left( y – b ight)cos alphaendarray ight.$3. đặc thù của phép quay• Các tính chất của phép quay:+ Bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kì.+ vươn lên là một con đường thẳng thành con đường thẳng.+ biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bởi đoạn vẫn cho.+ đổi thay một tam giác thành tam giác bởi tam giác đã cho.+ biến chuyển đường tròn thành đường tròn có cùng phân phối kính.• lưu lại ý: Giả sử phép quay trung ương $I$ góc con quay $alpha $ phát triển thành đường thẳng $d$ thành mặt đường thẳng $d’$, khi đó:+ ví như $0+ giả dụ $fracpi 2B. CÁC DẠNG TOÁN PHÉP QUAYDạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua phép quayPhương pháp: Sử dụng tư tưởng phép quay, biểu thức tọa độ của phép quay cùng các tính chất của phép quay.

Ví dụ 1. đến $Mleft( 3;4 ight)$. Tìm ảnh của điểm $M$ qua phép quay vai trung phong $O$ góc quay $30^0$.

Gọi $M’left( x’;y’ ight) = Q_left( O;30^0 ight).$ Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tảo $left{ eginarraylx’ = xcos alpha – ysin alpha \y’ = xsin alpha + ycos alphaendarray ight.$, ta có: $left{ eginarraylx’ = 3cos 30^0 – 4sin 30^0 = frac3sqrt 3 2 – 2\y’ = 3sin 30^0 + 4cos 30^0 = frac32 + 2sqrt 3endarray ight.$ $ Rightarrow M’left( frac3sqrt 3 2 – 2;frac32 + 2sqrt 3 ight).$

Ví dụ 2. đến $Ileft( 2;1 ight)$ và đường thẳng $d:2x+3y+4=0$. Tìm hình ảnh của $d$ qua $Q_left( I;45^0 ight)$.

Lấy nhị điểm $Mleft( – 2;0 ight)$, $Nleft( 1; – 2 ight)$ thuộc $d.$Gọi $M’left( x_1;y_1 ight)$, $N’left( x_2;y_2 ight)$ là ảnh của $M,N$ qua $Q_left( I;45^0 ight).$Ta có $left{ eginarraylx_1 = 2 + left( – 2 – 2 ight)cos 45^0 – left( 0 – 1 ight)sin 45^0\y_1 = 1 + left( – 2 – 2 ight)sin 45^0 + left( 0 – 1 ight)cos 45^0endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarraylx_1 = 2 – frac3sqrt 2 2\y_1 = 1 – frac5sqrt 2 2endarray ight.$ $ Rightarrow M’left( 2 – frac3sqrt 2 2;1 – frac5sqrt 2 2 ight).$Tương tự: $left{ eginarraylx_2 = 2 + left( 1 – 2 ight)cos 45^0 – left( – 2 – 1 ight)sin 45^0\y_2 = 1 + left( 1 – 2 ight)sin 45^0 + left( – 2 – 1 ight)cos 45^0endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarraylx_2 = 2 + sqrt 2 \y_2 = 1 – 2sqrt 2endarray ight.$ $ Rightarrow N’left( 2 + sqrt 2 ;1 – 2sqrt 2 ight).$Ta tất cả $overrightarrow M’N’ = left( frac5sqrt 2 2;fracsqrt 2 2 ight)$ $ = fracsqrt 2 2left( 5;1 ight).$Gọi $d’ = Q_left( I;45^0 ight)left( d ight)$ thì $d’$ có vectơ chỉ phương $overrightarrow u = overrightarrow M’N’ = left( 5;1 ight)$, suy ra vectơ pháp tuyến $overrightarrow n = left( – 1;5 ight).$Phương trình con đường thẳng $d’$ là: $ – left( x – 2 – sqrt 2 ight) + 5left( y – 1 + 2sqrt 2 ight) = 0$ $ Leftrightarrow – x + 5y – 3 + 10sqrt 2 = 0.$

Ví dụ 3. Cho hình vuông $ABCD$ vai trung phong $O$, $M$ là trung điểm của $AB$, $N$ là trung điểm của $OA$. Tìm hình ảnh của tam giác $AMN$ qua phép quay trọng tâm $O$ góc con quay $90^0$.

*

Phép tảo $Q_left( O;90^0 ight)$ trở nên $A$ thành $D$, thay đổi $M$ thành $M’$ là trung điểm của $AD$, đổi mới $N$ thành $N’$ là trung điểm của $OD$. Vì vậy nó vươn lên là tam giác $AMN$ thành tam giác $DM’N’$.

Dạng toán 2. Thực hiện phép quay nhằm giải những bài toán dựng hìnhPhương pháp: Xem vấn đề cần dựng là giao của một đường gồm sẵn và ảnh của một mặt đường khác qua phép quay $Q_left( I;alpha ight)$ làm sao đó.

Ví dụ 4. Mang đến điểm $A$ và hai đường thẳng $d_1$, $d_2$. Dựng tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ làm sao để cho $Bin d_1$, $Cin d_2$.

*

Phân tích:Giả sử sẽ dựng được tam giác $ABC$ thỏa mãn yêu cầu bài bác toán.Ta có thể giả sử $left( AB,AC ight)=90^0$, lúc ấy $Q_left( A;-90^0 ight)left( C ight)=B$, mà lại $Cin d_2$ cần $Bin d_2’$ cùng với $d_2’=Q_left( A;-90^0 ight)left( d_2 ight)$.Ta lại có $Bin d_1$ nên $B=d_1cap d_2’$.Cách dựng:+ Dựng mặt đường thẳng $d_2’$ là hình ảnh của $d_2$ qua $Q_left( A;-90^0 ight)$.+ Dựng giao điểm $B=d_1cap d_2’$.+ Dựng mặt đường thẳng qua $A$ vuông góc với $AB$ cắt $d_2$ tại $C$.Tam giác $ABC$ là tam giác đề xuất dựng.Chứng minh:Từ cách dựng suy ra $Q_left( A;90^0 ight)left( B ight)=C$ đề xuất $AB=AC$ và $widehatBAC=90^0$ vì vậy tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$.

Xem thêm: Triều Đại Nhà Tùy - Các Triều Đại Việt Nam

Nhận xét:+ nếu $d_1,d_2$ không vuông góc thì bài toán có một nghiệm hình.+ giả dụ $d_1ot d_2$ với $A$ nằm trê tuyến phố phân giác của một trong các góc tạo vì chưng $d_1,d_2$ thì việc có rất nhiều nghiệm hình.+ ví như $d_1ot d_2$ với $A$ ko nằm trê tuyến phố phân giác của một trong các góc tạo bởi vì $d_1,d_2$ thì việc vô nghiệm hình.

Ví dụ 5. Mang đến tam giác $ABC$ bao gồm $left( AB,AC ight)=alpha$ $left( 0^0Phân tích:Giả sử đã dựng được những điểm $N$, $P$ với $Nin BC$, $Pin AC$ sao cho $MN=MP$ và đường tròn $left( AMP ight)$ tiếp xúc với $MN$.Khi đó vì chưng $MN$ tiếp xúc với con đường tròn $left( AMP ight)$ cần $widehatPMN=widehatA=alpha $.Từ kia $left( MP;MN ight)=-alpha $, ta lại có $MP=MN$ bắt buộc $Q_left( M,-alpha ight)left( p. ight)=N$.Giả sử $O=Q_left( M,-alpha ight)left( A ight)$ và $I=ONcap AC$.Theo đặc thù phép quay ta tất cả $widehatNIC=widehatleft( ON,AP ight)=alpha$ $Rightarrow widehatNIC=widehatBAC$$Rightarrow INparallel AB$.Cách dựng:+ Dựng điểm $O = Q_left( M, – alpha ight)left( A ight).$+ Dựng mặt đường thẳng qua $O$ song song với $AB$ giảm $BC$ tại $N.$+ Dựng tia $MP$ cắt $AC$ tại $P$ sao để cho $widehatNMP=alpha .$Như vây những điểm $N$, $P$ là những điểm buộc phải dựng.Chứng minh:Vì $ONparallel AB$ đề nghị $widehatAMO=widehatMON=alpha $ $Rightarrow widehatPMN=widehatMAP=alpha $ suy đi ra ngoài đường tròn $left( AMN ight)$ xúc tiếp với $MN$. Ta tất cả $Q_left( M;-alpha ight): MP o MN$ đề xuất $MP=MN$.Nhận xét: vấn đề có một nghiệm hình duy nhất.Dạng toán 3. áp dụng phép quay nhằm giải các bài toán tập hòa hợp điểmPhương pháp: Xem vấn đề cần dựng là giao của một đường có sẵn và hình ảnh của một con đường khác qua phép tảo $Q_left( I;alpha ight)$ nào đó. Để kiếm tìm tập thích hợp điểm $M’$ ta đi tìm kiếm tập hợp điểm $M$ mà $Q_left( I;alpha ight)$ nào đó đổi thay điểm $M$ thành điểm $M’$, lúc đó nếu $Min left( H ight)$ thì $M’in left( H’ ight)=Q_left( I;alpha ight)left( left( H ight) ight)$.

Ví dụ 6. đến đường trực tiếp $d$ cùng một điểm $G$ ko nằm trên $d$. Với mỗi điểm $A$ nằm trong $d$ ta dựng tam giác số đông $ABC$ tất cả tâm $G$. Search quỹ tích các điểm $B$, $C$ lúc $A$ di động trên $d$.

*

Do tam giác $ABC$ phần lớn và bao gồm tâm $G$ yêu cầu phép quay vai trung phong $G$ góc tảo $120^0$ biến đổi $A$ thành $B$ hoặc $C$ với phép quay trung tâm $G$ góc tảo $240^0$ biến hóa $A$ thành $B$ hoặc $C$.Mà $Ain d$ nên $B$, $C$ thuộc những đường trực tiếp là ảnh của $d$ trong nhị phép tảo nói trên.Vậy quỹ tích các điểm $B$, $C$ là những đường thẳng ảnh của $d$ trong nhì phép quay tâm $G$ góc con quay $120^0$ và $240^0.$

Ví dụ 7. đến tam giác số đông $ABC$. Search tập hợp điểm $M$ phía trong tam giác $ABC$ thế nào cho $MA^2+MB^2=MC^2.$

*

Xét phép tảo $Q_left( B;-60^0 ight)$ thì $A$ trở thành $C$, đưa sử điểm $M$ biến thành $M’$.Khi đó $MA=M’C$, $MB=MM’$ bắt buộc $MA^2+MB^2=MC^2$ $Leftrightarrow M"C^2+MM‘^2=MC^2$.Do kia tam giác $M’MC$ vuông trên $M’$, suy ra $widehatBM’C=150^0$.Ta lại có $AM=CM’$, $BM=BM’$ và $AB=BC$$Rightarrow $ $Delta AMB=Delta CM’B$$Rightarrow widehatAMB=widehatCM’B=150^0$.Vậy $M$ nằm trong cung cất góc $150^0$ cùng với dây cung $AB$ phía bên trong tam giác $ABC$.Đảo lại lấy điểm $M$ ở trong cung $oversetfrownAB=150^0$ trong tam giác $ABC$, call $M’=Q_left( B;-60^0 ight)left( M ight)$.Do $Q_left( B;-60^0 ight):oversetfrownAMB o oversetfrownCM’B$ đề nghị $oversetfrownCM’B=150^0$.Mặt không giống tam giác $BMM’$ đều yêu cầu $widehatBM’M=60^0$ $Rightarrow widehatCM’M=150^0-60^0=90^0$.Vì vậy $Delta M’MC$ vuông trên $M’$ $Rightarrow M"B^2+M"C^2=MC^2$ .Mà $MA=M’C$, $MB=MM’$$Rightarrow MA^2+MB^2=MC^2$.Vậy tập hợp điểm $M$ thỏa yêu thương cầu bài toán là cung $oversetfrownAB=150^0$ vào tam giác $ABC$ dấn $AB$ có tác dụng dây cung.

Dạng toán 4. áp dụng phép quay để giải những bài toán hình học phẳngVí dụ 8. đến tam giác $ABC$. Vẽ những tam giác phần đa $ABB’$ cùng $ACC’$ ở phía xung quanh tam giác $ABC$. điện thoại tư vấn $I,J$ theo lần lượt là trung điểm của $CB’$ cùng $BC’$. Minh chứng các điểm $A,I,J$ hoặc trùng nhau hoặc tạo thành một tam giác đều.

*

Giả sử góc lượng giác $left( AB,AC ight)>0$.Xét phép quay $Q_left( A;60^0 ight)$.Ta gồm $Q_left( A;60^0 ight):B’mapsto B$, $Cmapsto C’$, do đó $Q_left( A;60^0 ight):B’Cmapsto BC’.$Mà $I,J$ theo lần lượt là trung điểm của $B’C$ cùng $BC’$ buộc phải $Q_left( A;60^0 ight)left( I ight)=J$.Vậy giả dụ $I,J$ ko trùng $A$ thì $Delta AIJ$ đều.Khi $widehatBAC=120^0$ thì $Iequiv Jequiv A$.

Ví dụ 9. Cho hai đường tròn đều bằng nhau $left( O;R ight)$ và $left( O’;R ight)$ giảm nhau tại nhì điểm $A,B$ làm sao để cho $widehatOAO’=120^0$. Đường trực tiếp $d$ đi qua $B$ cắt hai đường tròn $left( O ight)$ với $left( O’ ight)$ theo sản phẩm tự trên $M,M’$ thế nào cho $M$ nằm ngoại trừ $left( O’ ight)$ còn $M’$ nằm ngoài $left( O ight)$. Gọi $S$ là giao điểm của các tiếp con đường với hai tuyến đường tròn trên $M$ và $M’$. Xác định vị trí của $M,M’$ sao để cho bán kính con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $SMM’$ lớn nhất.

Xem thêm: Quy Trình & Lập Kế Hoạch Quản Trị Khủng Hoảng, Quản Trị Khủng Hoảng Là Gì

*

Giả sử góc lượng giác $left( AO’,AO ight)=120^0.$Xét phép cù $Q_left( A;-120^0 ight)$.Gọi $B’=Q_left( A;-120^0 ight)left( B ight)$ thì $widehatBAB’=120^0$.Dễ thấy $widehatOAB=60^0$ suy ra $widehatOAB+widehatBAB’=180^0$ đề xuất $O,A,B’$ trực tiếp hàng.Ta tất cả $widehatMBA+widehatABM’=180^0$, $widehatABM’+widehatAB’M’=180^0$$Rightarrow widehatMBA=widehatAB’M’$.Mà $left( O;R ight)$ và $left( O’;R’ ight)$ bằng nhau nên $AM=AM’left( 1 ight)$.Từ kia ta có $Delta OAM=Delta O’AM’$$Rightarrow widehatOAM=widehatO’AM’$$Rightarrow widehatO’AM+widehatO’AM=widehatOAM+widehatO’AM=120^0$ giỏi $widehatMAM’=120^0left( 2 ight)$.Từ $left( 1 ight);left( 2 ight)$ suy ra $Q_left( A;-120^0 ight)left( M ight)=M’$.Do đó trong phép tảo này tiếp con đường $MS$ trở thành tiếp đường $M’S$ yêu cầu góc tù giữa hai tuyến đường thẳng $MS$ cùng $M’S$ bằng $120^0$, vì thế $widehatMSM’=60^0$.Áp dụng định lí sin đến tam giác $SMM’$ ta tất cả $R=fracMM’2sin 60^0=fracMM’sqrt3$ $Rightarrow R$ lớn nhất lúc $MM’$ lớn nhất.Gọi $H,K$ thứu tự là hình chiếu của $O,O’$ trên $MM’$ thì ta tất cả $MM’=2HKle 2OO’$, đẳng thức xảy ra khi $MM’parallel OO’$.Vậy nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $SMM’$ lớn nhất khi $M,M’$ là những giao điểm vật dụng hai của đường thẳng $d$ trải qua $B$ và tuy nhiên song cùng với $OO’$ với hai tuyến đường tròn.