Bài tập phát âm s es có đáp án

  -  

Gần tới thi vào cuối kỳ nhưng các bạn vẫn mãi sẽ loay hoay với những bài xích tập phạt âm s, es với ed. Nếu chúng ta vẫn chưa ghi lưu giữ được các luật lệ thì hãy tham khảo các nội dung bài viết về biện pháp vạc âm ed, biện pháp phân phát âm s với es của ELSA Speak nhé. Sau Lúc đang nằm trong những mẹo với nguyên tắc hãy thuộc làm cho những dạng bài xích tập tiếp sau đây cùng ELSA nào!
Bạn đang xem: Bài tập phát âm s es có đáp án

*Xem thêm: Nhạc Chuông Má Mì Ơi Có Điện Thoại Kìa (Nhạc Chuông) Trực Tuyến

1. A. workedB. wantedC. stoppedD. asked
2. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
3. A. talkedB. watchedC. livedD. stopped
4. A. coveredB. installed C. describedD. decorated
5. A. claimedB. warnedC. occurredD. existed
6. A. carriedB. lookedC. managedD. opened
7. A. pleasedB. smokedC. stoppedD. missed
8. A. waitedB. mendedC. objectedD. faced
9. A. pleasedB. erasedC. increasedD. amused
10. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped
11. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
12. A. rubbedB. tuggedC. stoppedD. filled
13. A. dimmedB. travelledC. passedD. stirred
14. A. tippedB. beggedC. quarrelledD. carried
15. A. killedB. hurriedC. regrettedD. planned
16. A. visitedB. showedC. wonderedD. studied
17. A. sacrificedB. finishedC. fixedD. seized
18. A. neededB. bookedC. stoppedD. washed
19. A. lovedB. teasedC. washedD. rained
đôi mươi. A. packedB. punchedC. pleasedD. pushed
21. A. paintedB. providedC. protectedD. equipped
22. A. testedB. markedC. presentedD. founded
23. A. usedB. finishedC. marriedD. rained
24. A. allowedB. dressedC. flashedD. mixed
25. A. switchedB. stayedC. believedD. cleared
26. A. decidedB. waitedC. handedD. designed
27. A. annoyedB. phonedC. watchedD. remembered
28. A. hurriedB. decidedC. plannedD. wondered
29. A. postedB. addedC. managedD. arrested
30. A. dreamedB. neglectedC. deniedD. admired

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, trăng tròn – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

Những bài tập phát âm s, es
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Sống Hạnh Phúc, Làm Thế Nào Để Có Một Cuộc Sống Hạnh Phúc

*
các bài tập luyện phân phát âm s, es gồm 3 giải pháp hiểu là /s/, /z với /iz/
1. A. coughsB. singsC. stopsD. sleeps
2. A. signsB. profitsC. becomesD. survives
3. A. walksB. stepsC. shutsD. plays
4. A. wishesB. practicesC. introducesD. leaves
5. A. grassesB. stretchesC. comprisesD. potatoes
6. A. desksB. mapsC. plantsD. chairs
7. A. pensB. booksC. phonesD. tables
8. A. dipsB. desertsC. booksD. camels
9. A. milesB. attendsC. driftsD. glows
10. A. mendsB. developsC. valuesD. equals
11. A. repeatsB. classmatesC. amusesD. attacks
12. A. humansB. dreamsC. concertsD. songs
13. A. managesB. laughsC. photographsD. makes
14. A. dishesB. orangesC. experiencesD. chores
15. A. fillsB. addsC. stirsD. lets
16. A. wantsB. booksC. stopsD. sends
17. A. booksB. dogsC. catsD. maps
18. A. biscuitsB. magazinesC. newspapersD. vegetables
19. A. kneesB. peasC. treesD. niece
20. A. cupsB. stampsC. booksD. pens
21. A. housesB. facesC. hatesD. places
22. A. schoolsB. yardsC. labsD. seats
23. A. namesB. livesC. dancesD. tables
24. A. nightsB. daysC. yearsD. weekends
25. A. pensB. markersC. booksD. rulers
26. A. shakesB. nodsC. wavesD. bends
27. A. horseB. toolsC. houseD. chairs
28. A. facesB. housesC. horsesD. passes
29. A. presidentB. busyC. handsomeD. desire
30. A. sweetsB. watchesC. dishesD. boxes
Bài tập phạt âm s, es

Đáp án: