Bài tập mạch điện có khóa k lớp 11

  -  
Eb: suất năng lượng điện động của cục nguồn năng lượng điện (V)rb: năng lượng điện trở trong của cục nguồn điện (Ω)RN: năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoại trừ (Ω)U=IRN=Eb – Irb: độ sút điện nỗ lực của mạch không tính (V)I.rb: độ sút điện cố kỉnh của mạch trong (V)

Bộ “n” nguồn giống như nhau mắc nối tiếp: Eb = nE; rb = nr

Bộ “n” nguồn tương đương nhau mắc tuy vậy song: Eb = E; $r_b=dfracrn$

Hiệu suất của mối cung cấp điện: $H = dfracR_NR_N+r_b.100%= dfracUE.100%$

Bài tập định chế độ Ôm mang lại toàn mạch

Bài tập 1. Một nguồn điện gồm điện trở vào 0,1Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện núm giữa hai cực của nguồn tích điện là 12V. Tính suất điện cồn của nguồn và cường độ chiếc điện vào mạch.Bạn đang xem: bài tập mạch điện tất cả khóa k lớp 11

Bài tập 2. Khi mắc điện trở R1 = 5Ω vào hai rất của nguồn điện áp thì hiệu điện vắt mạch ko kể là U1 = 10V, nếu thay R1 bởi điện trở R2 = 11Ω thì hiệu điện cố gắng mạch quanh đó là U2 = 11V. Tính suất điện động của mối cung cấp điện.

Bạn đang xem: Bài tập mạch điện có khóa k lớp 11


*

Bài tập 3. Lúc mắc năng lượng điện trở R = 10Ω vào hai cực của nguồn điện có suất điện hễ E = 6V thì năng suất tỏa nhiệt độ trên điện trở là p. =2,5W. Tính hiệu điện chũm hai đầu mối cung cấp điện và điện trở trong của nguồn điện.


*

Bài tập 4. Cho mạch điện như hình vẽ.


*

E = 9V, r = 1Ω; R1 = R2 = R3 = 3Ω; R4 = 6Ω

a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở với hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở.

b/ Tính hiệu điện nạm giữa nhị điểm C cùng D.

c/ Tính hiệu điện cầm hai đầu nguồn điện và công suất của nguồn điện.

Bài tập 5. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.


*

Biết E = 30V, r = 1Ω, R1 = 12Ω; R2 = 36Ω, R3 = 18Ω; R$_A$ = 0

a/ search số chỉ của ampe kế cùng chiều loại điện qua nó. Khẳng định hiệu suất của nguồn khi đó.

b/ Đổi khu vực nguồn E với ampe kế (Cực dương của mối cung cấp E nối với F). Tìm số chỉ và chiều loại điện qua ampe kế. Khẳng định hiệu suất của nguồn lúc đó.

Bài tập 6. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ


*

E =12V; r = 1Ω; R1 = 6Ω; R2 = R3 = 10Ω

a/ Tính cường độ dòng điện chạy vào mạch với hiệu điện thay hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

b/ Tính điện năng tiêu hao của mạch không tính trong 10phút và năng suất tỏa nhiệt ở mỗi năng lượng điện trở.

c/ Tính công của điện áp nguồn sản ra trong 10phút và hiệu suất của mối cung cấp điện.

Bài tập 7. Mang lại mạch điện như hình vẽ.


E = 24V; r = 1Ω; Đ1 : 12V-6W; Đ2 : 12V-12W; R = 3Ω

a/ những bóng đèn sáng như thế nào? Tính cường độ chiếc điện qua các bóng đèn.

b/ Tính hiệu suất tiêu thụ của mạch điện và công suất của mối cung cấp điện.

Bài tập 8. đến mạch điện như hình vẽ.


E =17V; r = 0,2Ω; Đ1 : 12V-12W; Đ2 : 12V-6W, trở thành trở R có mức giá trị biến đổi thiên tự 0 mang đến 100Ω.

a/ Điều chỉnh R = 6Ω. Tính cường độ chiếc điện chạy qua những bóng đèn với điện trở. đối chiếu độ sáng sủa của nhị bóng đèn.

b/ Điều chỉnh R bởi bao nhiêu để đèn Đ2 sáng bình thường.

Bài tập 9. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.


E = 24V; r = 1Ω; R1 = 3Ω, R2 = R3 = R4 = 6Ω; R$_A$ = 0

a/ kiếm tìm số chỉ của ampe kế

b/ xác định hiệu suất của nguồn.

Bài tập 10. Mạch kín đáo gồm nguồn điện E = 200V; r = 0,5Ω và hai năng lượng điện trở R1 = 100Ω; R2 = 500Ω mắc nối tiếp. Một vôn kế mắc tuy nhiên song với R2 thì số chỉ của chính nó là 160V. Tính năng lượng điện trở của vôn kế.Bài tập 11. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.


R1 = R2 = 6Ω; R3 = 3Ω; r = 5Ω; R$_A$ = 0; ampe kế A1 chỉ 0,6A

a/ Tính E và số chỉ của ampe kế A2

b/ biểu diễn chiều cái điện trong mạch.

Bài tập 12. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ


Nguồn E = 8V, r = 2Ω; R1 = 3Ω; R2 = 3Ω, điện trở ampe kế không xứng đáng kể

a/ K mở dịch chuyển con chạy C cho vị trí R$_BC$ = 1Ω thì đèn buổi tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến đổi trở RAB

b/ cố gắng RAB = 12Ω rồi dịch chuyển con chạy C đến điểm ở chính giữa AB ròi đóng góp K. Tìm kiếm số chỉ của ampe kế lúc này.

Bài tập 13. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ


E = 21V; r = 1Ω; R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = R4 = 6Ω; R5 = 2Ω

a/ Tính cường đọ mẫu điện chạy qua các điện tở với hiệu điện cố kỉnh hai đầu mỗi năng lượng điện trở. Tính hiệu suất tiêu thụ của mạch ngoài.

b/ Tính hiệu điện ráng giữa nhì điểm C với D.

c/ Tính công suất của nguồn điện.

Bài tập 14. Mang lại mạch điện như hình vẽ.


E = 4,8V; r = 1Ω; R1 = R2 = R3 = 3Ω; R4 = 1Ω; R$_V$ = ∞;

a/ kiếm tìm số chỉ của vôn kế

b/ cố vôn kế bởi ampe kế. Search số chỉ ampe kế.

Bài tập 15. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Thạch Sanh Ngắn Nhất, Tóm Tắt Truyện Thạch Sanh


E = 12V; r = 0,1Ω; R1 = R2 = 2Ω; R3 = 4Ω; R4 = 4,4Ω

b/ Tính hiệu điện ráng U$_CD$. Tính công suất tiêu thụ của mạch quanh đó và năng suất của mối cung cấp điện.

Bài tập 16. Cho mạch điện như hình vẽ.


E = 6V; r = 0,5Ω; R1 = R2 = 2Ω; R3 = R5 = 4Ω; R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không xứng đáng kể

a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

b/ tra cứu số chỉ của ampe kế, tính công suất tỏa sức nóng của mạch kế bên và năng suất nguồn điện.

Bài tập 17. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.


R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; R3 = 20Ω; R4 = 9Ω; E1 = 24V; E2 = 20V; r1 = 2Ω; r1 = 1Ω

ampe kế bao gồm điện trở không xứng đáng kể, vôn kế tất cả điện trở hết sức lớn

a/ khẳng định số chỉ của vôn kế V1 với số chỉ của ampe kế A

b/ Tính năng suất tỏa nhiệt độ trên R3

c/ Tính công suất của nguồn E2

d/ nỗ lực ampe kế A bởi vôn kế V2 bao gồm điện trở hết sức lớn. Khẳng định số chỉ của V2

Bài tập 18. Cho mạch điện như hình vẽ.


R1 = 8Ω; R2 = 6Ω; R3 =12Ω; R4 = 4Ω; R5 = 6Ω; E1 = 4V; E2 = 6V; r1 = r2 = 0,5Ω

R$_A$ = 0; R$_v$ = ∞

a/ tìm cường độ loại điện trong mạch chính

b/ Tính số chỉ của vôn kế

c/ Tính số chỉ của ampe kế.

Bài tập 19. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.


E = 15V; R = 5Ω; Đ1(6V-9W)

a/ K mở đèn Đ1 sáng sủa bình thường. Tìm số chỉ của ampe kế với điện trở vào của nguồn.

b/ K đóng. Ampe kế chỉ 1A đèn Đ2 sáng sủa bình thường. Biết năng lượng điện trở của Đ2 là R2 = 5Ω hỏi đèn Đ1 sáng cụ nào. Tính công suất định mức của Đ2

Bài tập 20. Mang đến mạch điện như hình vẽ.


Tất cả các vôn kế mọi giống nhau, toàn bộ các năng lượng điện trở hầu như giống nhau. Vôn kế V1 chỉ 8V; vôn kế V3 chỉ 10V. Tra cứu số chỉ vôn kế V5

Bài tập 21. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.


các nguồn như là nhau, mỗi nguồn có E = 2V; r = 1Ω; R1 = 7Ω; R2 =R3 = 8Ω; R4 = 20Ω; R5 = 30Ω. R$_A$ = 0; R$_v$ = ∞. Tính số chỉ của ampe kế với vôn kế.

Bài tập 22. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.


Đ(3V-3W) E = 18V; r = 2Ω; C là nhỏ chạy của biến đổi trở AB.

Khi C ở trong phần D thì R$_AC$ = 3Ω đèn Đ sáng bình thường

a/ Tính năng lượng điện trở toàn phần của biến đổi trở AB

b/ nếu bé chạy C di chuyển đến địa chỉ M cơ mà R$_AC$ = 6Ω thì đèn phải chịu một hiệu điện vắt là bao nhiêu. Lúc đó đèn sáng hơn hay về tối hơn.

Bài tập 23. Mang đến mạch điện như hình vẽ.


E = 8V; r = 2Ω, R1 = 3Ω; R2 = 3Ω, năng lượng điện trở ampe không xứng đáng kể.

a/ khóa k mở, dịch rời con chạy C người ta nhận thấy khi năng lượng điện trở của phần AC của trở nên trở AB có giá trị 1Ω thì đèn về tối nhất. Tính năng lượng điện trở toàn phần của vươn lên là trở này.

b/ mắc một trở nên trở khác núm vào nơi của trở nên trở đã mang lại và đóng khóa K. Khi điện trở của phần AC bằng 6Ω thì ampe kế chỉ 5/3A.

Tính cực hiếm toàn phần của điện trở mới.

Bài tập 24. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.


r = 2Ω; Đ : 12V-12W; R1 = 16Ω; R2 = 18Ω; R3 = 24Ω. Làm lơ điện trở ampe kế và dây nối. Điều chỉnh để đèn sáng thông thường và đạt hiệu suất tiêu thụ cực đại. Tính R$_b$; E và tìm số chỉ ampe kế.

Bài tập 25. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.


E = 12V, r = 0; R1 = R2 = 100Ω; mA1; mA2 là những milimape kế giống nhau, V là vôn kế.

Đóng k, vôn kế V chỉ 9V còn mA1 chỉ 60mA

a/ tìm số chỉ của mA2

b/ tháo dỡ R1; tìm những chỉ số của mA1; mA2 và V

Bài tập 26. Mang lại mạch điện như hình vẽ.


E1 = 8V; r1 = 0,5Ω; E2 = 2V; r2 = 0,5Ω; R2 = R3 = 3Ω. Điện trở của ampe kế, khóa k, dây nối không xứng đáng kể. Biết rằng khi đóng góp khóa k số chỉ ampe bởi 1,8 lần số chỉ ampe kế khi bẻ khóa k. Tính

a/ Điện trở R4

b/ Cường độ loại điện qua K khi K đóng.

Bài tập 27. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.


E = 15V; r = 2,4Ω Đ1(6V-3W); Đ2(3V-6W)

a/ tìm R1 và R2 hiểu được hai đèn phần lớn sáng bình thường.

b/ Tính năng suất tiêu thụ bên trên R1 và R2

c/ tất cả cách mắc nào hai đèn với hai năng lượng điện trở R1 và R2 (với quý giá tính trong câu a) cùng rất nguồn đã cho để nhì đèn kia sáng bình thường.

Bài tập 28. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Xem thêm: Danh Sách 100 Truyện Ngôn Tình Hay Nhất Mọi Thời Đại, Truyện Ngôn Tình Buồn


E1 = 18V; r1 = 1Ω; đến R = 9Ω; I1 = 2,5A; I2 = 0,5A. Tìm E2 cùng r2


E = 15V; R = r = 1Ω; R1 = 5Ω; R3 = 10Ω; R4 = 20Ω. Lúc ngắt khóa K ampe kế chỉ 0,2A đóng góp khóa k thì ampe chỉ số 0. Tính R2; R5 và tính công suất của nguồn tích điện khi ngắt K với khi đóng góp K. Bỏ qua mất điện trở của ampe kế và dây nối.


Follow Us


Có gì mới


Trending


tỷ số soccer trực tuyếnNhà mẫu THABET uy tínhttps://ae888vn.co/Dagathomo