Bài Tập Câu Wish Lớp 9

  -  

quý khách đã coi bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem cùng cài đặt tức thì bạn dạng tương đối đầy đủ của tư liệu trên trên đây (74.51 KB, 7 trang )


ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

MỆNH ĐỀ WISH

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)………. lớn the movie with you.2. I wish I (have)……… day off.3. I wish I (study)……… Latin instead of Greek.4. I wish I (not/ spend)………. so much money.

Bạn đang xem: Bài tập câu wish lớp 9

5. I wish the weather (be) …………..……….warm, so we could go swimming.6. I wish I (ask)……….………. hyên ổn how to lớn get there.


7. I wish I (not stay)………….……….. at trang chính.8. I wish I (not/ buy) ……….………..that book.9. I wish I (not/ see) ……….……….hyên.

10.I wish I (not/ call)……….………. hlặng a liar.

11.I don’t have time to lớn go to lớn “High Quality Good Fair “. I wish I (go) ………there. 12.The weather is very hot. I wish it (be) ……… cooler.

13.We seldom write to lớn her. I wish we (write) ……… khổng lồ her more often.14.John doesn’t know how to swlặng. He wishes he (can) ………..…… swim. 15.John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ………..… it.
16.Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ………..…… harder. 17.We will not go to lớn Ha Long Bay next week. I wish we (go) ……… there.18.It is raining now. I wish it (stop) ……… raining soon.

19.My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at trang chính with us now. trăng tròn.I know Nam will not lkết thúc me his car. I wish he (lend). ……… it to lớn me.

Đáp án


8. hadn"t bought9. hadn"t seen10. hadn"t called11. could go12. were13. wrote14. could15. had bought16. had studied17. would go18. would stop19. were
trăng tròn. would lend

II. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t know more people.

( I wish...2. I don’t have sầu a key.


4. It is cold.

( I wish...5. I live in a big đô thị (I don’t lượt thích it).

( I wish...6. I can’t go lớn the buổi tiệc nhỏ (và I like it).

( I wish...7. I have sầu to lớn work tomorrow (I like lớn stay in bed).

( I wish...
8. I don’t get good marks.

( I wish...9. I’m not lying on a beautiful sunny beach.

( I wish...10. Hoa & Ba won’t go fishing this weekkết thúc.

( They wish ... Đáp án

1. I wish I knew more people.

6. I wish I didn"t have to lớn go lớn the buổi tiệc ngọt,7. I wish I could stay in bed tomorrow.8. I wish I had good marks.

9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

Xem thêm: Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc, Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

10. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

III. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don’t have a oto.

__________________________________________________2. I can’t play the piano.

__________________________________________________3. I’m at work.

__________________________________________________
4. It’s winter.

__________________________________________________5. I’m ill.

__________________________________________________6. I don’t have new shoes.

__________________________________________________7. I can’t afford to go on holiday.


__________________________________________________9. I can’t drive.

__________________________________________________10. My máy vi tính is broken.

__________________________________________________

Đáp án:

1. I wish (that) I had a car.

2. I wish (that) I could play the piano.3. I wish (that) I weren’t at work.4. I wish (that) it weren’t winter.5. I wish (that) I weren’t ill.6. I wish (that) I had new shoes.

7. I wish (that) I could afford to go on holiday.8. I wish (that) I had time lớn read lots of books.9. I wish (that) I could drive.

Xem thêm: Giải Bài 15 Trang 51 Sgk Toán 9 Tập 1, Vẽ Đồ Thị Của Các Hàm Số

10. I wish (that) my máy vi tính weren’t broken.

3. I wish that you ………. here yesterday. (be)4. I wish he ………. he work tonight. (finish)5. We wish you ………. tomorrow. (come)

6. She wishes she ………. the window last night. (open)7. I wish you ………. earlier yesterday. (leave)

8. We wish they ………. with us last weekkết thúc. (come)9. They wish he ………. with them the next day. (come)
10. They wish we ………. them some food yesterday. (give)11. We wish you ………. yesterday. (arrive)

12. I wish I ………. the answers. (not lose)

13. You wish you ………. what khổng lồ vày last year. (know)14. I wish that he ………. us next year. (visit)

15. She wishes that she ………. at trang chủ now. (be)16. I wish I ………. the news. (hear)

17. You wish that he ………. you last week. (help)
18. I wish I ………. the subject more interesting. (find)19. He always wishes he ………. rich. (be)

trăng tròn. The boy wishes that he ………. the competition the next day. (win)

Đáp án:


5. would come 6. had 7. had left 8. had come

9. would come 10. had given 11. had arrived 12. had not lost13. had known 14. would visit 15. were 16. had heard


17. had helped 18. found 19. were 20. would win

Mời độc giả bài viết liên quan các tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bạn dạng như: Tài liệu luyện 4 kỹ năng: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bảnNgữ pháp Tiếng Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh