Bai Tap Because Because Of Although In Spite Of

  -  

Liên từ trong câu là một trong những loại từ không thể thiếu trong cả văn viết lẫn văn nói tiếng Anh. Hôm nay, IELTS Vietop đã giới thiệu cho bạn một số bài tập Because với Because of, Though và Although nhằm giúp cho bạn nắm rõ hơn cách sử dụng của các liên từ này. Hãy đọc ngay nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bai tap because because of although in spite of


Tóm tắt triết lý Because với Because of, Though cùng Although

Cách cần sử dụng Because với Because of

Because – vì chưng vì, là liên từ dùng để chỉ lý do của hành động.


*

Cấu trúc because:

Because + S + V + (O)

Because of là 1 từ kép, cùng chỉ nguyên nhân của hành động.

Cấu trúc because of:

Because of + danh từ/đại từ/danh cồn từ

Because với because of bao gồm thể thay đổi cho nhau nhưng câu vẫn không thay đổi nghĩa của nó, cách biến đổi như sau:

Quy tắc thay đổi cấu trúc because lịch sự because of:

Theo sau Because bắt buộc là 1 trong những mệnh đề.

E.g: Because Jane was ill, she couldn’t go to the meeting. (Bởi bởi vì James bị ốm, cô ấy quan trọng đi họp).

Because of Jane’s illness, she couldn’t go to lớn the meeting. (Bởi bởi bệnh nhỏ xíu của Jane, cô ấy cấp thiết đi họp).

Nếu nhà ngữ của 2 mệnh đề như thể nhau, khi gửi ta vứt chủ ngữ gần because, cồn từ thì thêm “ing”.

E.g: Because our teacher was busy, she gave us a day off. (Bởi do giáo viên bận bắt buộc cô cho công ty chúng tôi nghỉ).

→ Because of being busy, the teacher gave us a day off. (Bởi vì chưng bận bắt buộc giáo viên cho chúng tôi nghỉ).

Mệnh đề because có đựng “there + be” thì khi đưa ta vứt đi.Sau khi vứt “there + be” ta thấy bao gồm danh tự thì ta còn lại danh từ.

E.g: Because there was a lighter, we can burn these plant residues. (Vì đã bao gồm bật lửa nên bạn cũng có thể đốt những tàn dư thực trang bị này).

→ Because of the lighter, we can burn these plant residues. (Vì bật lửa nên bạn có thể đốt đa số tàn dư thực vật dụng này).

E.g: Because there was a brave man, we got help. (Bởi vì gồm một người đàn ông can đảm, shop chúng tôi đã được giúp).

→ Because of the brave man, we got help. (Bởi bởi người bọn ông can đảm, chúng tôi đã được giúp).

Nếu tất cả mỗi tính trường đoản cú ta chuyển tính từ thành danh từ bỏ của nó.

E.g: Because it was windy, the plants were broken. (Bởi vày gió to yêu cầu cây bị gãy).

→ Because of the wind, the plants were broken. (Bởi vì chưng gió to nên cây bị gãy).

Có thể thêm kết cấu “the fact that + mệnh đề” sau because of.

E.g: Because Tom climbed up the tree, he fell off. (Do Tom trèo lên cây phải bị ngã).

→ Because of the fact that Tom climbed up the tree, he fell off. (Do thực tế là Tom trèo lên cây bắt buộc bị ngã).

Cách dùng Though với Although

Though cùng although các mang tức là “mặc dù”, là liên từ dùng để chỉ sự tương bội phản của mệnh đề cùng với mệnh đề không giống trong câu. Cả 2 rất có thể đứng đầu hoặc giữa câu.


*

Cấu trúc:

Though/Although + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ngoài ra, đặc trưng “though” còn đứng cuối câu, được thực hiện rất thịnh hành trong các ngữ cảnh thân thiện như nói chuyện với chúng ta bè, gia đình.

E.g.: Steve and I are friends, we sometimes have an argument, though. (Steve với tôi là bạn, tuy nhiên thỉnh thoảng có gượng nhẹ nhau).

Tham khảo:


*

Bài tập

Bài 1: chấm dứt câu với because hoặc because of.

1. We got into trouble ………………… you.

2. We canceled the trip ………………… bad weather.

3. We hurried indoors ………………… it was raining.

4. She passed the thử nghiệm ………………… her teacher.

5. She passed the chạy thử ………………… she had a good teacher.

6. I couldn’t arrive on time ………………… I missed the train.

7. He can’t walk ………………… arthritis.

8. She didn’t pass the kiểm tra ………………… she hadn’t studied well.

9. Thousands of people lost their jobs ………………… the recession.

10. I couldn’t understand him ………………… his strange accent.

11. The government banned that movie ………………… the public opinion was against it.

12. He met with an accident ………………… he was driving too fast.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.

1. ………………………………… my grandmother is very old, she can still read without glasses.

Even ifHoweverAlthough

2. ………………………………….. He was very tired, he completed the work.

ThoughAlthoughCả 2 câu trả lời sai

3. ………………………………….. The policemen ran fast, they couldn’t catch the thief.

ThoughEven ifAs though

4. ……………………………………… they gave him the best medical care, they could not save his life.

HoweverThoughAlthough

5. …………………………………… he left trang chủ early, he arrived late. (Chọn 2 đáp án đúng)

AlthoughThoughCả 2 giải đáp sai.

6. …………………………………….. She had the required qualifications, she did not get the job.

As thoughEven ifAlthough

7. ……………………………………. They are rich, they lead simple lives. (Chọn 2 đáp án đúng)

ThoughAlthoughAs though

8. …………………………………….. She was ill, she went to lớn work.

ThoughHoweverDespite

9. ……………………………………… our team played well, they could not win the championship.

ThoughHoweverDespite

10. ……………………………………. My grandmother can’t read or write, she is wiser than most people.

ThoughEven ifDespite

Bài 3: kết thúc câu cùng với because hoặc because of.

1. The president resigned from his duty ……………… health issues.

2. ……………… his lack of courage, Nathan didn’t participate in the competition.

3. I prefer driving ……………… I am afraid of flying.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí Của Ngô Văn Gia Phái

4. I had lớn take the bus ……………… my car broke down.

5. ……………… I lost mine, so I am going to ask my friend if I can borrow his calculator for tomorrow ‘s exam.

6. It was difficult for me to lớn get a loan ……………… my unstable employment.

7. ……………… its facilities serve the public very well, this khách sạn is highly rated.

8. I am not allowed into the club ……………… I am not 21 years old yet.

9. All the flights were canceled ……………… the harsh weather conditions.

10. We see each other almost every day ……………… we are in the same class.

Bài 4: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi.

1. The train was late because the fog was thick.

→ Because of…………………………………………………………………….

2. The plane couldn’t take off because the weather was bad.

→ Because of…………………………………………………………………….

3. She stayed at trang chủ because her mother was sick.

→ Because of…………………………………………………………………….

4. All the teachers love him because his conduct is good.

→ Because of…………………………………………………………………….

5. We couldn’t study because it was noisy.

→ Because of…………………………………………………………………….

6. Mary can’t sleep because there was the noise.

→ Because of…………………………………………………………………….

7. His wife usually gives him a danh mục because he often forgets things.

→ Because of…………………………………………………………………….

8. He left school because his life was hard.

→ Because of …………………………………………………………………….

9. He is dismissed because of being late for work often.

→ Because…………………………………………………………………….

10. Because of driving too fast, he caused a serious accident.

→ Because…………………………………………………………………….

Bài 5: chấm dứt câu với because, because of, although hoặc though.

………………… she is beautiful, everybody hates her.The children slept deeply ………………… the noise.Jane rarely sees Alan ………………… they are neighbors.………………… I was very hungry, I couldn’t eat.Liza never talked to lớn him ………………… she loved him.………………… it was cold, Marie didn’t put on her coat.………………… the weather was bad, we had a good time.………………… we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.I went lớn the hospital ………………… I was feeling very ill.I went khổng lồ work the next day ………………… I was still feeling ill.She accepted the job ………………… the low salary.She refused the job ………………… the low salary.I managed to lớn sleep ………………… the khách sạn was noisy.I could not get lớn sleep ………………… the noise.

Bài 6: xong xuôi câu cùng với because hoặc because of.

1. I’m asking you ……………… I want khổng lồ know your opinion.

2. I was late this morning ……………… the traffic.

3. She can’t drive ……………… her blindness.

4. The ngân hàng closed down ……………… the recession.

5. I came back ………………

I’d forgotten my briefcase.

6. We stopped playing football ……………… the rain.

7. Tom is very difficult khổng lồ understand ……………… his weird accent.

8. Paul moved khổng lồ Paris ……………… his job.

9. John crashed his Truck ……………… he was driving too fast.

10. I cannot come ……………… the weather.

Bài 7: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi.

He went on vacation this summer too. He had a lot of financial problems.She lived in France for three years. She can hardly understand French.I had to use the stairs. I was exhausted.There was a lot of mismanagement. We managed to lớn complete the task on time.I work really hard. My parents are never pleased with my grades.She brushes her teeth regularly. She has a lot of cavity problems.She is very beautiful. We all hate her.He slept deeply. The children outside were making noise.She can hardly manage. She helps the poor family in her building.We rarely meet. We are neighbors.

Bài 8: Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi.

He stayed up all night. He failed.They saw each other everyday. They did not know each other well enough.The teacher spoke very quietly. We learned the structure very well.Sara had all the necessary qualifications. She could not qualify for the job.I did not like the movie. I loved the music.He could not sleep well yesterday night. He went to work.Her mother was very busy. She cooked a delicious meal for us.She studied hard for her quiz today. She got low marks.I will not eat any fast food today. I am starving.She will not trust Sam. She knows he is a kind guy.

Đáp án

Bài 1:

because ofbecause ofbecausebecause ofbecausebecausebecause ofbecausebecause ofbecause ofbecausebecause

Bài 2:

AlthoughThoughThoughAlthough / ThoughAlthough / ThoughAlthoughThough / AlthoughThoughThoughThough

Bài 3:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because

5. Because

6. Because of

7. Because

8. Because

9. Because of

10. Because

Bài 4:

Because of the thick fog, the train was late.Because of the bad weather, the plane couldn’t take off.Because of her sick mother, she stayed at home.Because of his good conduct, all the teachers love him.Because of the noise, we couldn’t study.Because of the noise, Mary can’t sleep.Because of the fact that he often forgets things, his wife usually gives him a list.Because of his hard life, he left school.Because he is often late for work, he is dismissed.Because he drove too fast, he caused a serious accident.

Bài 5:

Althoughbecause ofalthoughAlthoughalthoughAlthoughAlthoughAlthoughbecausealthoughalthoughbecause ofalthoughbecause of

Bài 6:

becausebecause ofbecause ofbecause ofbecausebecause ofbecause ofbecause ofbecausebecause of

Bài 7:

He went on vacation this summer too although he had a lot of financial problems.Even though she lived in France for three years, she can hardly understand French.I had to lớn use the stairs although I was exhausted.Though there was a lot of mismanagement, we managed khổng lồ complete the task on time.Even though I work really hard, my parents are never pleased with my grades.Although she brushes her teeth regularly, she has a lot of cavity problems.Though she is very beautiful, we all hate her.He slept deeply, although the children outside were making noise.Even though she can hardly manage, she helps the poor family in her building.We rarely meet although we are neighbors.

Bài 8:

Though he stayed up all night, he failed.Although they saw each other everyday, they did not know each other well enough.Though the teacher spoke very quietly, we learned the structure very well.Even though Sara had all the necessary qualifications, she could not qualify for the job.Though I did not like the movie, I loved the music.Even though he could not sleep well yesterday night, he went to lớn work.Though her mother was very busy, she cooked a delicious meal for us.Even though she studied hard for her quiz today, she got low marks.I will not eat any fast food today even though I am starving.She will not trust Sam though she knows he is a kind guy.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 3, Soạn Bài Tập Đọc Lớp 3 Sách Cánh Diều, Tập Đọc Lớp 3

Bài tập Because với Because of, Though với Although trên đây có lẽ rằng đã khiến cho bạn ôn tập lại cách sử dụng của những liên từ vào câu. Hãy vận dụng chúng để nhớ dài lâu và “nâng cấp” tiếng Anh của mình nhé. Chúc bạn thành công.