GIẢI SINH 8 BÀI 44: THỰC HÀNH TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TỦY SỐNG

  -  

+ Nêu được tác dụng của tủy sống, đồng thời phỏng đoán được các thành phần cấu trúc của tủy sống.

Bạn đang xem: Giải sinh 8 bài 44: thực hành tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

+ Đối chiếu với cấu tạo của tủy sinh sống qua các hình vẽ để xác minh mối qua hệ giữa cấu trúc và công dụng (đã khám phá qua thí nghiệm)

I. Tìm kiếm hiểu chức năng của tủy sống

- gặm chúc đầu ếch xuống, xoay mũi kim nhắm tới phía đầu để luồn kim vào phá não.

Xem thêm: Top 17 Bài Văn Nghị Luận An Toàn Giao Thông, Nghị Luận Xã Hội Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông

Bước 1:

1. Từng nhóm triển khai thí nghiệm 1, 2, 3 trên ếch sẽ hủy não, khắc ghi các kết quả vào cột hiệu quả ở bảng 44.

Xem thêm: Giải Bài Thực Hành Lý 11 Số 1 1, Vật Lý 11 Bài 18 Thực Hành( Thực Hành 1 Phần 1)

2. Dựa vào công dụng quan sát, kiến thức học ở bài bác 6 sự phản xạ hãy dự đoán chức năng của tủy sống?

=> tác dụng của tủy sống: (dự đoán)

- Tủy sống có những căn cứ thần gớm điều khiển hoạt động của các chi.

- các căn cứ có liên hệ nhau theo đường liên hệ dọc.

Bước 2:

Mỗi nhóm quan giáp thí nghiệm 4.5

Hãy cho thấy thí nghiệm nhằm mục tiêu mục đích gì?

Mục đích TN 4, 5:

Bước 3:

Mỗi nhóm quan ngay cạnh thí nghiệm 6,7, khắc ghi các công dụng vào cột hiệu quả ở bảng 44.

Qua thí nghiệm khẳng định được điều gì?

 


THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG ( LIÊN quan tiền ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TUỶ SỐNG.Bài 44. MỤC TIÊU- thực hiện thành công các thí nghiệm - Từ những kết qua quan gần cạnh được qua thí nghiệm:+ Nêu được tính năng của tủy sống, đồng thời rộp đoán được các thành phần cấu tạo của tủy sống.+ Đối chiếu với cấu tạo của tủy sống qua những hình vẽ để xác minh mối qua hệ giữa kết cấu và công dụng (đã mày mò qua thí nghiệm)I. Kiếm tìm hiểu công dụng của tủy sốngNỘI DUNG - Choïc kim vaøo hoá khôùp ( chuù yù duøng kim miết từ treân ñỉnh đñầu xuống đñến vị trí loõm xuống laø địa chỉ chọc vaøo) 132Tay tráiTay phải- cắn chúc đầu ếch xuống, chuyển phiên mũi kim hướng về phía đầu để luồn kim vào phá não.HUỶ NÃO ẾCHBước 1:1. Mỗi nhóm triển khai thí nghiệm 1, 2, 3 trên ếch đang hủy não, ghi lại các kết quả vào cột tác dụng ở bảng 44.2. Dựa vào công dụng quan sát, kỹ năng và kiến thức học ở bài bác 6 phản xạ hãy dự đoán chức năng của tủy sống?Tieán haønh thí nghieäm:Böôùc 1:EÁch ñaõ huûy naõo ñeå nguyeân tuûy soángThí nghieäm 1HCL 0,3%Thí nghieäm 2HCL 1%Thí nghieäm 3HCL 3%Böôùcthí nghieäm Ñieàukieän thínghieäm Soá thí nghieäm (Theo SGK) Cöôøng ñoävaø vò tríkích mê say Keát quaûquan saùt I. HStieánhaønhtheonhoùm- EÁch ñaõ huûy naõo ñeå nguyeân tuûy.123-Kích ham mê nheï 1 đưa ra (chaúng haïn đưa ra sau beân phaûi) baèng HCl 0,3%. -Kích thích chi ñoù maïnh hôn baèng HCl 1%.-Kích thích chi ñoù hết sức maïnh baèng HCl 3%.Bảng 44/ SGK- đưa ra bò kích thích vẫn co.- Boán đưa ra co, teo tùoaøn thaân.- Co cả hai chi- Tủy sống có những căn cứ thần kinh điều khiển hoạt động vui chơi của các chi. => tính năng của tủy sống: (dự đoán) - những căn cứ có liên hệ nhau theo đường contact dọc. Bước 2:Mỗi đội quan gần kề thí nghiệm 4.5 Hãy cho biết thêm thí nghiệm nhằm mục đích mục đích gì?Daây thaàn kinhda giöõa löngVò trí veát caétCắt ngang tuỷThí nghieäm 4HCL 3%Böôùc 2: Caét ngang tuûy soáng ôû ñoâi daây thaàn gớm 1 vaø 2 (nhöng chöa huûy tuûy soáng) Thí nghieäm 5HCL 3%xThí nghieäm 7HCL 3%Böôùc 3: Ñaõ huûy tuûy soáng ôû treân veát caét giöõa ñoâi daây thaàn khiếp 1 vaø 2.Thí nghieäm 6HCL 3%Böôùcthí nghieäm Ñieàukieän Thínghieäm Thí nghieäm Cöôøng ñoävaø vò tríkích yêu thích Keát quaûquan saùt II. CaétNgangtuûy (ôû ñoâi daây thaàn kinh da giöõa löng 1 vaø 2)45-Kích yêu thích raátmaïnh bỏ ra saubaèng HCl 3%.-Kích say đắm raátmaïnh đưa ra tröôùcbaèng HCl 3%.Chi tröôùc co, đưa ra sau khoâng coChi sau co Khaúng ñònh coù söï lieân heä giöõa caùc caên cöù thần tởm ôû caùc phaàn khaùc nhau cuûa tuyû soáng.Mục đích TN 4, 5:Bước 3:Mỗi team quan gần kề thí nghiệm 6,7, lưu lại các kết quả vào cột kết quả ở bảng 44.Qua thí nghiệm xác minh được điều gì?Böôùcthí nghieäm Ñieàukieän Thínghieäm Thí nghieäm Cöôøng ñoävaø vò tríkích say đắm Keát quaûquan saùt III. Huûytuûy ôû treân veát caét ngang. 67- Kích phù hợp raátmaïnh chi tröôùcbaèng HCl 3%.-Kích say mê raátmaïnh đưa ra saubaèng HCl 3%.Chi tröôùc khoâng coChi sau co Khaúng ñònh vào tuûy soáng coù nhieàu caên cöù thaàn kinh ñieàu khieån söï vaän ñộng cuûa caùc chi.Mục đích TN 6, 7:2. Nghiên cứu cấu trúc của tủy sinh sống và hiệu quả thí nghiệm rút ra chức năng của tủy sốngVị trí: Tủy sinh sống được bọc trong lớp màng tuỷ, trong xương cột sống từ đốt sống cổ I mang lại đốt thắt sườn lưng II. Màng tuỷ có 3 lớp: màng cứng, màng nhện với màng nuôi. B. Hình dạng: + Hình trụ, nhiều năm 50 cm + có 2 chổ phình to: là phình cổ cùng phình thắt lưng . * kết cấu và tác dụng của tủy sống: 1. Kết cấu ngoài * Chaát xaùm : ÔÛ giữa gồm hình cánh bướm. * Chaát traéng: ÔÛ ngoaøi, bảo phủ chaát xaùm. 2. Cấu trúc trong: 3/ Chöùc naêng:* Chaát xaùm : Laø caên cöù cuûa caùc phaûn xaï chuyển động ( PXKĐK).* Chaát traéng: Laø caùc ñöôøng daãn truyeàn dọc nối caùc caên cöù vào tuûy soáng vôùi nhau vaø vôùi naõo boä.HẾT!
Tài liệu đính thêm kèm: