Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

  -  

Giải bài xích tập trang 80 bài 4 Đường vừa phải của tam giác, của hình thang sgk toán thù 8 tập 1. Câu 25: Hình thang ABCD bao gồm lòng AB, CD...

Bạn đang xem: Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1


Bài 25 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1

Hình thang ABCD gồm lòng AB, CD. call E, F, K theo máy từ là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minc tía điểm E, K, F thẳng hàng.

Bài giải:

Ta bao gồm EA = ED, KB = KD (gt)

Nên EK // AB

Lại tất cả FB = FC, KB = KD (gt)

Nên KF // DC // AB

Qua K ta tất cả KE cùng KF thuộc song song với AB yêu cầu theo tiên đề Ơclit bố điểm E, K, F thẳng sản phẩm.

Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Tính x, y bên trên hình 45, trong những số đó AB // CD // EF // GH.

Bài giải:

AB // EF phải ABFE là hình thang CA = CE với DB = DF đề nghị CD là con đường mức độ vừa phải của hình thang ABFE.

Do đó: CD = (fracAB+EF2) = (frac8+162) = 12

Hay x = 12

Tương từ bỏ CDHG là hình thang, EF là con đường trung bình của hình thang CDHG.

Nên EF = (fracCD+GH2) => GH = 2EF -CD = 2.16 - 12

GH = trăng tròn tuyệt y = 20

Vậy x = 12, y = 20

Bài 27 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1

Cho tứ giác ABCD. Call E, F, K theo đồ vật từ bỏ là trung điểm của AD, BC, AC.

a) So sánh các độ dài EK và CD, KF với AB.

Xem thêm: Top 10 Thuốc Xịt Côn Trùng Tốt, Tiện Lợi, Giá Ưu Đãi, Thuốc Xịt Kiến

b) Chứng minc rằng EF ≤ (fracAB+CD2)

Bài giải:

a) Trong ∆ACD bao gồm EA = ED, KA = KC (gt)

buộc phải EK là mặt đường vừa phải của ∆ACD

Do đó EK = (fracCD2)

Tương tự KF là mặt đường mức độ vừa phải của ∆ABC.

Nên KF = (fracAB2)

b) Ta tất cả EF ≤ EK + KF (bất đẳng thức vào ∆EFK)

Nên EF ≤ EK + KF = (fracCD2) + (fracAB2) = (fracAB+CD2)

Vậy EF ≤ (fracAB+CD2).

Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF giảm BD sinh sống I, cắt AC ở K.

a) Chứng minc rằng AK = KC, BI = ID.

b) Cho AB = 6centimet, CD = 10cm. Tính các độ dài EI, KF, IK.

Bài giải:

*

a) Vì EA = ED, FB = FC (gt)

Nên EF là mặt đường vừa đủ của hình thang ABCD.

Xem thêm: File Trình Ký Tại Fahasa - Tổng Hợp Sản Phẩm Bìa Trình Ký Tại Fahasa

Do đó: EF // AB // CD

 ∆ABC có BF = FC và FK // AB

nên: AK = KC

∆ABD bao gồm AE = ED với EI // AB

nên: BI = ID

b) Vi EF là đường vừa phải của hình thang ABCD.

phải EF = (fracAB+CD2) = (frac6+102) = 8

EI là mặt đường vừa đủ của ∆ABD cần EI = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)

KF là con đường trung bình của ∆ABC đề xuất KF = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)