Hướng Dẫn Học Lập Trình Asp

  -  

Nay mình thường xuyên với một ví dụ về Login & Register in ASP.NET MVC 5, trong vài chia sẻ bài viết trước, ta cũng đã làm qua một vài ba ví dụ về việc(Tạo project, Install Bootstrap,EntityFramework, Connect Database, Form Validation) vào bài bác này mình sẽ áp dụng số đông kỹ năng trước để gia công nhéChuẩn bị:
Bạn đang xem: Hướng dẫn học lập trình asp

- Tạo project ASP.NET MVC 5: File->New project- Install Bootstrap,Entity Framework: Clichồng right project->Manager Nutget Packages- Create Database:Cliông chồng right tlỗi mục App_Data->Add SQL Server Database

Các bước bên trên tôi đã làm trong số bài xích chia sẻ trước, bạn cũng có thể xem lại nhé, tiếng ta hãy chế tạo ra table Users vào database của ta

*

Sau lúc ta đang tạo ra Table Users, thì ta cần chế tạo ra mô hình cấu hình thiết lập những nằm trong tính vào table Users nlỗi sau:Models/User.cs

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;using System.Web.Mvc;using System.ComponentModel.DataAnnotations;using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;namespace ProjectMVC5.Models public class User public int idUser get; set; public string FirstName get; set; public string LastName get; set; "+


Xem thêm: Dđọc Truyện Tiếng Anh Song Ngữ, Học Tiếng Anh Qua Truyện Song Ngữ

+.2,4")> public string Thư điện tử get; set; "^(?=.*)(?=.*)(?=.*d).8,15$")> public string Password get; set; public string ConfirmPassword get; set; public string FullName() return this.FirstName + " " + this.LastName; Trong các trực thuộc tính bên trên chúng ta cũng có thể xem xét lại bài Form Validation in ASPhường.NET MVC 5. Để hiểu hơn nhé

Tiếp tục tạo ra tệp tin Connect database nlỗi sau: Models/DB_Entities.cs

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;using System.Data.Entity;using System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions;namespace ProjectMVC5.Models public class DB_Entities: DbContext public DB_Entities() : base("DatabaseMVC5") public DbSet Users get; set; protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) //Database.SetInitializer(null); modelBuilder.Entity().ToTable("Users"); modelBuilder.Conventions.Remove(); base.OnModelCreating(modelBuilder); Để connect được database ta buộc phải copy câu lênh dưới đây dán lại tệp Web.config trong project của ta.

Ok vậy ta hoàn toàn có thể connect cho database cùng tróc nã vấn dữ liệu table mà ta muốn rồi!

Tiếp tục ta cần chế tạo ra file HomeController.cs trong thỏng mục Controllers, để cấu hình cài đặt những tác dụng nhỏng (Login,Register,Logout)

using System;using System.Text;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Web;using System.Web.Mvc;using ProjectMVC5.Models;using System.Security.Cryptography;namespace ProjectMVC5.Controllers{ public class HomeController : Controller { private DB_Entities _db = new DB_Entities(); // GET: Home public ActionResult Index() if (Session<"idUser"> != null) return View(); else return RedirectToAction("Login"); //GET: Register public ActionResult Register() return View(); //POST: Register public ActionResult Register(User _user) if (ModelState.IsValid) var check = _db.Users.FirstOrDefault(s => s.Thư điện tử == _user.Email); if (check == null) _user.Password = GetMD5(_user.Password); _db.Configuration.ValidateOnSaveEnabled = false; _db.Users.Add(_user); _db.SaveChanges(); return RedirectToAction("Index"); else ViewBag.error = "Thư điện tử already exists"; return View(); return View(); public ActionResult Login() return View(); public ActionResult Login(string email,string password) if (ModelState.IsValid) var f_password = GetMD5(password); var data =_db.Users.Where(s => s.Email.Equals(email) &và s.Password.Equals(f_password)).ToList(); if (data.Count() > 0) //add session Session<"FullName"> = data.FirstOrDefault().FirstName +" "+ data.FirstOrDefault().LastName; Session<"Email"> = data.FirstOrDefault().Email; Session<"idUser"> = data.FirstOrDefault().idUser; return RedirectToAction("Index"); else ViewBag.error = "Login failed"; return RedirectToAction("Login"); return View(); //Logout public ActionResult Logout() Session.Clear();//remove sầu session return RedirectToAction("Login"); //create a string MD5 public static string GetMD5(string str) { MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider(); byte<> fromData = Encoding.UTF8.GetBytes(str); byte<> targetData = md5.ComputeHash(fromData); string byte2String = null; for (int i = 0; i


Xem thêm: Bernadette Gio Asymmetric Silk Dress, The Gio Ao Tinh Ỷu

Quý khách hàng thấy được file trên, ta chỉ vấn đề bình chọn những quý giá từ View gửi đến Controller, với xử trí bọn chúng thôi.Bạn coi chức năngRegister(): Tại phía trên ta kiểm tra xem, E-Mail đã sống thọ không, ví như chưa thì chế tạo dữ liệu, còn ví như đã mãi mãi, thì thông tin tin nhắn đó đã tồn tạiLogin(): Kiểm tra biết tin (E-Mail,Password) vào tài liệu xem, nếu như đúng chuẩn, ta đã gắn thêm session cho những người dùng, cùng gửi nhắm đến trang chủLogout(): Ta clear session điGetMD5(): Dùng biến hóa một chuỗi về dạng mã hóa MD5


Vậy là ta đã thông số kỹ thuật cỗ điều khiển và tinh chỉnh tính năng vẫn hoàn thành, các bạn chỉ bài toán chế tạo các form quan sát cho người cần sử dụng đăng ký, singin thôi