ÔN TẬP NGỮ ÂM & NGỮ PHÁP UNIT 1

  -  

Bài học Unit 1 Lớp 11phần Language Focus hướng dẫn những em điểm ngữ pháp về cồn từ nguyên mẫu có "to" và không có "to". Thông qua đó giúp các em giải quyết một số dạng bài xích tập gồm liên quan đến điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: ôn tập ngữ âm & ngữ pháp unit 1


1. Nắm tắt bài bác giảng

1.1 Pronunciation Language Focus Unit 1

1.2 Grammar Language Focus Unit 1

1.3 Exercise Language Focus Unit 1

a. Exercise 1 Language Focus Unit 1

b. Exercise 2 Language Focus Unit 1

2. Bài bác tập minh họa

3. Bài tập trắc nghiệm

4. Hỏi đáp Language Focus Unit 1


The infinitive (Động trường đoản cú nguyên mẫu)

1.2.1. Infinitive with "to" (động từ bỏ nguyên mẫu có "to")

Ta cần sử dụng động trường đoản cú nguyên mẫu tất cả "to" trong một vài trường hòa hợp sau:

a. Phần lớn các hễ từ có những động từ bỏ khác theo sau có cấu tạo là"động từ bỏ + khổng lồ + hễ từ nguyên mẫu" như ngôi trường hợp những động từ dưới đây:

agree

refuse

promise

threaten

offer

attemp

manage

arrange

decide

plan

tend

fail

appear

seem

hope

afford

forget

learn (how)

dare

pretend

Ví dụHe agreed lớn help me.She failed khổng lồ understand him.They afforded to buy a house after their marriage.

b. Sau các động từ tiếp sau đây ta có thể dùng từ nghi ngại (what/how/where/when...) + khổng lồ + động từ nguyên mẫu.

remember

know

forget

decide

explain

ask

understand

- Ví dụ

Have you decided where to stay?I don"t know whether to stay or to lớn go?The teacher explained how to lớn use the computer.

c. want ask expect help

Đối với đa số động từ bên trên ta hoàn toàn có thể dùng hai kết cấu như sau

động từ bỏ + to + động từ nguyên mẫuShe wanted to lớn go khổng lồ home.They asked khổng lồ use the telephone.động tự + tân ngữ + to lớn + cồn từ nguyên mẫuShe asked Mary to help her.We expected mom to buy us a lot of presents.They wanted me to stay with them.

d. Dùng cấu tạo động từ bỏ + tân ngữ + lớn + rượu cồn từ nguyên mẫu với mọi động tự sau

tell

order

remind

warn

force

invite

enable

teach (how)

persuade

get (=persuade)

Ví dụHe forced me to go.We invited him khổng lồ go to the party.He taught us how to lớn repair the bicycle.

1.2.2. Infinitive without to (Động từ nguyên mẫu không "to")

Ta cần sử dụng động tự nguyên mẫu mã không "to" trong những trường vừa lòng sau đây

a. Động tự đứng sau những động từ tình thái (can, could, may, might, should,...)

She can sing very beautifully.She may be late.We should stay at home.

b. Make and Let

Các hễ từ này có kết cấu động trường đoản cú + tân ngữ + cồn từ nguyên mẫu mã không "to"Ví dụThe cold weather made me feel depressed.They made me do it.Why don"t you let him go?

c. Động từ bỏ nguyên mẫu không "to" cũng khá được dùng vào câu bổn phận ở dạng khẳng định

Go lớn the board!Stay at home!Smile!

1.3 Exercise Language Focus Unit 1 Lớp 11


a. Exercise 1 Language Focus Unit 1

Put the words in the correct order to make sentences, writing the main verb in the present simple & making the other an infinitive with to. (Đặt các từ đúng sản phẩm tự để tạo thành thành các câu, viết đụng từ chính ở thì bây giờ đơn và hễ từ khác dưới hình thức nguyên mẫu tất cả "to".)

1. Who something eat want?

2. Letters I write some have.

3. Delighted hear I be the news.

4. My shopping some mother bởi have.

Xem thêm: Xây Dựng Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Online Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Online

5. Always much talk have you too about.

6. Lovely see it again you be.

7. Out cold it go too be.

8. Passed exams know happy I be that you have the.

Guide lớn answer

1.Who wants something khổng lồ eat?

2.I have some letters lớn write.

3.I am delighted lớn hear the news.

4.My mother has some shopping to do.

5.You always have too much lớn talk about.

6.It"s lovely to lớn see you again.

7.It"s too cold to go out.

Xem thêm: Dây Thun Bản To - Dây Chun Bản Lớn

8.I"m happy to lớn know that you have passed the exams.


b. Exercise 2 Language Focus Unit 1

Rewrite the sentences, using the words given in brackets. (Viết lại câu, sử dụng những từ mang đến sẵn vào ngoặc.)

1. They got out of the car. (The polited watched)

2. They allowed him lớn write a letter to his wife. (They let)

3. They talked in the next room. (I heard)

4. The customs officer told him to mở cửa the briefcase. (The customs officer made)

5. The cat jumped throught the window. (The boy saw)

6. Maybe the company will ask him to pay some extra money. (Do you think the company will make)